Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański zapraszają na 28. Kolokwia Psychologiczne PAN Metodologia w badaniach psychologicznych – perspektywa interdyscyplinarna

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Uczestniczą w niej członkowie Komitetu Psychologii, a także zaproszeni naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dziekani, dyrektorzy jednostek prowadzących magisterskie studia psychologiczne. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym. Celem Kolokwiów jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

28. Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Metodologia badań psychologicznych – perspektywa interdyscyplinarna”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych problemów metodologicznych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii (m.in. psychologii społecznej, klinicznej, zdrowia, rozwojowej, organizacji i zarządzania). Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc. Psychologia jest również nauką o szerokich zastosowaniach praktycznych. Złożona natura psychologii jako nauki stawia coraz to nowsze pytania o wartość (psychometryczną, ekologiczną) stosowanych metod zbierania danych, a także zakotwiczenie tych metod w teoriach psychologicznych. Podczas wykładów zaproszeni specjaliści omówią strukturę procesu badawczego w psychologii, nowoczesne techniki statystyczne (mające na celu lepsze poznanie badanych zjawisk i relacji między zmiennymi), metodologiczne podstawy rozumienia rozwoju psychicznego i porównań między grupowych, wartość stosowania pomiarów komputerowych w badaniach eksperymentalnych i wspieraniu terapii, przeciwdziałanie nierzetelności w psychologicznych badaniach naukowych.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą wymianę myśli, informacji i doniesień badawczych, obok wykładów plenarnych prowadzonych przez zaproszonych gości, przewidujemy także sesję plakatową dla doktorantów oraz warsztaty dotyczące metodologii badań psychologicznych.
Planujemy również przygotowanie tematycznych zeszytów czasopism naukowych: Current Issues in Personality Psychology oraz Health Psychology Report z pracami uczestników.

MIEJSCE Kolokwia będą mieć miejsce w budynku
Wydziału Nauk Społecznych (aula S209)
ul. Bażyńskiego 4,
80-309 Gdańsk,
KONTAKT Kontakt z Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego
dr Agata Rudnik,
tel. 661 41 01 41

Kontakt z Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego
mgr Tamarą Walczak-Kozłowską,
tel. 698 985 978

e-mail: 28kolokwiapan@ug.edu.pl

REJESTRACJA Rejestracji na Kolokwia można dokonać drogą internetową
28kolokwiapsychologiczne.ug.edu.pl
TERMINY
I OPŁATY
Opłata konferencyjna obejmuje:
– uczestnictwo w konferencji
– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe i przerwy obiadowe

W pierwszym terminie (do 30 kwietnia 2019 r.)
opłata wynosi 300 zł
Opłatę prosimy przesłać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

Bank PKO SA IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

z dopiskiem K 778-18

W drugim terminie (od 1 maja do 19 czerwca 2019 r.)
opłata wynosić będzie 350 zł

Uczestnictwo w bankiecie – 100 zł

prof. dr hab. Mariola Bidzan
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Michał Harciarek, prof. UG
Przewodniczący Komitetu Psychologii PAN
dr Agata Rudnik
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komunikat do pobrania:

Załącznik: I Komunikat